හිරු Super හීරෝ

ඔබේ දරුවාත් හුරතල් වදන් කියමින් රඟපාමින් ඔබේ හිත ආදරයෙන් පුරවනවා නම් ඒ දක්ෂතා ලෝකෙටම පෙන්නන්න අවස්ථාවයි මේ...

හුරතලේට රඟපාන දඟකාර පොඩිත්තන්ටයි කටකාර පොඩිත්තියන්ටයි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තෑගි කරන
"හිරු Super හීරෝ "
2017 අගෝස්තු 31 වනදා වනවිට ඔබේ දරුවාගේ වයස අවුරුදු 5ත් 12ත් අතර නම් ඔබ විසින් සැකසූ අයදුම්පතක

දරුවාගේ නම :-
ලිපිනය :-
උපන් දිනය :-
වයස :-
දුරකථන අංකය , සඳහන් කොට
මෑතකදී ගත් ඡායාරූපයක් සමඟ
'ජූලි 25 වනදාට පෙර ' හිරුට එවන්න...

හිරු Super හීරෝ,
හිරු TV
තැ.පෙ.19,
නාවල.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න...
අකිල - 0773 671 103