සම්පූර්ණ නම

දුරකථන අංකය

ස්ත්‍රී / පුරුෂ භාවය
පුරුෂ   ස්ත්‍රී

Facebook ගිණුමෙහි link එක යොමු කරන්න (optional)

මෑතකදි ගත් ඡායාරූපය

ඔබ විනාඩියකට නොවැඩි නර්තනය , ගායනයෙහි යෙදෙන කිසියම් ප්‍රාසාංගික වීඩීයෝවක් ඇතුළත් කරන්න

Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.
තරඟ කොන්දේසි